Zvyšovanie kapacít na Ukrajine v oblasti riadenia, komunikácie a fundraisingu

Priebeh projektu:
Od apríla do júla prebehli podľa plánu v ukrajinskom regiónoch tréningy, zamerané na Krízový manažment (apríl), Komunikácia / Marketing (máj), Fundraising, Spôsoby ovplyvňovania rozhodovacích procesov (jún), Projektové riadenie (júl). Školiť boli skúsení tréneri z Poľska a zo Slovenska (Milan Zbořil – spolupracovník ADRA). Viac info v eventoch ukrajinského partnera: Institut Respublika. Na všetkých štyroch tréningoch nám s organizáciou a logistikou výrazne pomohla i naša rozvojová dobrovoľníčka na Ukrajine: Veronika Leitmanová.

Hlavným cieľom IVF projektu, kde je naša ADRA lídrom, je posilnenie kapacít u miestnych komunít na Ukrajine; prenos skúseností z krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a posilnenie spolupráce medzi mimovládnymi (NGOs) a občianskymi organizáciami (CSOs) z krajín V4 (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko) a z Ukrajiny.

Pôjde o realizáciu prostredníctvom zvyšovania kapacít ukrajinských neziskových organizácií v oblasti riadenia, komunikácie / marketingu a fundraisingu / získavania finančných prostriedkov, aby sa miestne mimovládne občianske organizácie mohli účinne zapojiť do služieb v prospech komunity.

Vybrané regióny realizácie projektu sú Dnipro a Zaporižia, ktoré patria takisto medzi oblasti postihnuté prebiehajúcim konfliktom na Východnej Ukrajine. Práve preto existuje konzistentná potreba implementácie projektov budovania kapacít (i v humanitárnom sektore) od ukrajinských mimovládnych a občianskych organizácií. Projekt budovania kapacít sa bude skladať z 3 častí: školenia, študijné cesty, a online poradenstvo.

Tri časti projektu budovania kapacít

1. Tréningový program (4 školenia)
Je navrhnutý tak, aby zlepšil zručnosti a vedomosti, ktoré potrebujú a navrhnú samotné mimovládne organizácie a občianska spoločnosť, ktoré čelia rôznym výzvam. Témy školení sú: Projektové riadenie, Krízový manažment, Komunikácia / Marketing, Fundraising, Spôsoby ovplyvňovania rozhodovacích procesov počas práce s vládnymi inštitúciami.

2. Študijné cesty (3 študijné pobyty v partnerských organizáciách)
Sú príležitosťou pre troch kľúčových pracovníkov z mimovládnych a občianskych organizácii z Ukrajiny stráviť 1 týždeň v kancelárii jedného z projektových partnerov a načerpať skúsenosti z ich fungovania.

3. Konzultácie a mentorstvo (konzistentný online priebeh)
Bude poskytované on-line pre účastníkov a účastníčky tréningov zo strany odborníkov a odborníčok z partnerských organizácií projektu. Cieľom je pomôcť účastníkom a účastníčkam pri plnení úloh z tréningov a vybudovaní si nových zručností.

Očakávané výsledky a výstupy

Projekt budovania kapacít dáva príležitosť novým, ale aj skúseným pracovníkom z miestnych mimovládnych a občianskych organizácií na Ukrajine rozvíjať potrebné špecifické zručnosti, a to aj v oblasti hľadania, získavania a implementovania medzinárodných projektov od nadnárodných donorov v závislosti od potrieb počas prebiehajúcich humanitárnych kríz.
Aktivity budú prebiehať od februára 2019 do októbra 2019. Tento projekt je realizovaný mimovládnymi organizáciami ADRA Slovensko, ADRA Česká republika, Hungarian Baptist Aid, Polish Medical Mission a Institute Republica z Ukrajiny a je financovaný Vyšehradským fondom v spolupráci s kórejským Ministerstvom zahraničných vecí.