Vysielanie humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cez projekt HVA

 

V októbri 2018 vo francúzskom meste Roubaix skupina desiatich mimovládnych orgnizácií (vrátane ADRA Slovensko) odštartovala nový dvojročný projekt HVA (Humanitarian Volunteers in Action). Projekt HVA nadväzuje na predchádzajúci projekt HVM (Humanitarian Volunteering Management), ktorého účelom bolo posilnenie a udržateľnosť manažmentu dobrovoľníctva, ako aj budovanie kapacít organizácií mimo EÚ, ktoré budú prijímať európskych dobrovoľníkov dobrovoľníčky.

Súčasťou predošlého projektu bola aj príprava na splnenie podmienok pre získanie certifikácie od Európskej únie – na strane vysielajúcej, ale aj prijímajúcej organizácie. V lete ADRA Slovensko – ako dobre a bezpečne fungujúca vysielajúca organizácia – tento certifikát získala. O pár mesiacov začne ako zatiaľ jediná zo Slovenska vysielať prvých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky na svoje „misie“ do krajín s nižšími príjmami pod hlavičkou EU Aid volunteers.

 

Cieľ HVA projektu:

Cieľom tohto nového dvojročného projektu HVA je vyslať na 6–12 mesiacov dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do vyškolených a certifikovaných organizácií v konkrétnych regiónoch Globálneho Juhu. Medzi vysielajúce organizácie z EÚ patria: ADICE (Francúzsko), MONDO (Estónsko), ADRA Slovensko (Slovensko). Medzi prijímajúce organizácie mimo EÚ patria: Merkuri (Gruzínsko), AICHA (Maroko), Isaaf Jerada (Maroko), Small projects Istanbul (Turecko), ADRA Albania (Albánsko), NCCS (Albánsko) a APCS (Alžírsko).

Rovnako ako predchádzajúci projekt HVM, tak aj HVA je realizovaný vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci programu ‘EU Aid Volunteers‘. Cez program EU Aid Volunteers sú vysielaní európski odborní dobrovoľníci, dobrovoľníčky (s expertízou vo vybranej oblasti), ako aj „junior“ dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ktorí majú menej skúseností, ako tí odborní. Konkrétní ľudia sú na dané pozície vyhľadávaní na základe potrieb prijímajúcej organizácie a budú vysielaní vysielajúcou organizáciou, sídliacou a pôsobiacou v EÚ. Môžu pôsobiť napríklad v oblasti psycho-sociálnej či zdravotníckej podpory obetí prírodných alebo spoločenských katastrof, ďalej v oblasti projektového manažmentu konkrétnych humanitárnych organizácií, komunikácie so stakeholdermi, budovania mieru a znižovania rizík opakovania katastrof, vzdelávania a prevencie pred negatívnymi dosahmi zmeny klímy atď.

Výzvy pre humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky sú prístupné pre všetkých občanov a občianky EÚ, aj pre ľudí s dlhodobým pobytom na území EÚ, a to bez ohľadu na to, v ktorej krajine je situovaná vysielajúca organizácia. To v praxi znamená, že ak výzvu, na európskeho humanitárneho dobrovoľníka zverejní slovenská organizácia (v našom prípade ADRA Slovensko), môže sa na ňu prihlásiť občan Slovenska, ale pokojne aj občan Česka Poľska alebo Francúzska.

Cez projekt HVA bude v roku 2019 vyslaných celkovo dvanásť ľudí na svoje dobrovoľnícke pobyty, z toho budú štyria dobrovoľníci či dobrovoľníčky vyslaní práve cez ADRA Slovensko. Viac informácií o tom, akých ľudí (s akými zručnosťami a na aké pozície) budeme hľadať a do ktorých organizácií ich budeme vysielať, sa dozviete už čoskoro – na našom webe aj na našej Facebook-ovej stránke.

Pozrite si tiež sériu edukatívnych videí z dielne ADICE (partnera našej ADRA z projektov HVM a HVA), vďaka ktorým sa lepšie zorientujete v princípoch dobrovoľníctva v krajinách Globálneho Juhu. Prvé video sa týka zabezpečenia kvalitného manažmentu dobrovoľníkov, druhé video sa týka výberu vhodných kandidátov či kandidátok na svoj pobyt v nízkopríjmovej krajine. Tretie video sa týka priamo bezpečnosti vyslaných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, štvrté video sa týka informovania o pobyte a zodpovednej komunikácie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok s rôznymi cieľovými skupinami (donori, prijímatelia pomoci, lokálni ľudia v hosťujúcej rozvojovej krajine, partnerské organizácie, rodina, široká verejnosť, médiá atď.)

Jeseň 2018: Kick-off projektu a prvý tréning

Naša ADRA Slovensko spolu s francúzskou organizáciou ADICE, estónskou organizáciou MONDO a talianskou organizáciou ASPEm viedla na jeseň 2018 vo francúzskom meste Roubaix tréning pre 47 zástupcov a zástupkýň mimovládnych organizácií zo 17 krajín sveta. Témou bol projektový manažment, keďže manažment projektov i ľudí je základom každej dobre fungujúcej organizácie. Cieľom tréningu bolo posilniť kapacity zúčastnených organizácií, ako aj rozvíjať partnerstvá na poli humanitárnej pomoci, globálneho dobrovoľníctva, ale i rozvojovej spolupráce.

Na tejto podstránke sme zverejnili prvé aktuálne výzvy na kandidátov a kandidátky na obsadenie pozícií humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v postkonfliktných krajinách. Preto nás pravidelne sledujte!

Jar 2019: Prípravné návštevy hosťujúcich organizácií, výberové konanie

Začiatkom roka projektové manažérky ADRA Slovensko spolu s partnermi z HVA projektu (MONDO, ADICE) navštívili dve organizácie v Albánsku (ADRA Albánsko a NCCS), jednu v Turecku (Small project Istanbul) a jednu v Gruzínsku (Merkuri). V rámci tzv. „preparatory visit“ tak overili pracovné podmienky a ďalšie detaily pobytu budúcich humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Tí po úspešnom výberovom konaní vo februári nastúpia na povinnú predvýjazdovú prípravu a v júli odštartujú svoje dobrovoľnícke pobyty.

Momentálne prebiehajú pohovory so záujemcami a záujemkyňami z prvej výzvy a bola zverejnená druhá výzva na potenciálnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Všetkým držíme prsty a tešíme sa na ich motivácie.

Leto 2019: Vysielanie prvých humanitárnych pracovníčok

Dostali sme sa do najviac očakávanej fázy – vysielania prvých humanitárnych pracovníčok do hosťujúcich organizácií v nízko-príjmových krajinách. Prvou z nich je dobrovoľníčka Laura z Talianska, ktorá bude vyslaná na pozíciu „Project development assistant“ do partnerskej ADRA Albania. Aby bola na svoju „misiu“ a prácu s projektami čo najlepšie pripravená, absolvuje práve u nás v kancelárii dvojmesačnú stáž. Pomáha zahraničnému oddeleniu s prípravou a implementáciou zahraničných projektov. Začiatkom júla sme ju spoločne privítali v našom ADRA tíme.

Viac o donorovi a partneroch HVA projektu nájdete na:

http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en

www.adice.asso.fr

www.mondo.org.ee/en

www.merkuri.org.ge/en

www.jerada-issaf.blogspot.fr

www.oumifiss.org

www.nccsalbania.wordpress.com

http://www.adraalbania.org/

www.smallprojectsistanbul.org

https://www.facebook.com/apcs31/

Pozri si, ako pomáhame vzdelávať mladých ľudí

Ako môžeš pomôcť?

Môžeš prispieť finančne

Podpor našu prácu finančným darom alebo sa staň naším pravidelným darcom,
aby sme mohli pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Pomáhajme spolu!
Ďakujeme.