Prečo je dôležitý manažment humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Nedávno získala ADRA Slovensko certifikát od Európskej komisie na vysielanie humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cez iniciatívu „EU Aid Volunteers“ ako bezpečná a kvalitná vysielajúca mimovládna organizácia. Čo to v praxi znamená a ako teda vyzerá taký manažment humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok?

Keď sa človek venuje aktívne dobrovoľníctvu doma vo svojej komunite alebo v ktorejsi rozvojovej krajine na druhom konci sveta, za svoje dobrovoľníčenie nedostáva hmatateľnú odmenu. Veď o tom je predsa dobrovoľníctvo – vykonávanie činnosti v prospech iných osôb alebo pre konkrétny projekt – bez finančnej pláce za poskytnutý čas a vykonanú službu. No daný človek dobrovoľníčením získava omnoho viac – môže sa mu pozitívne zmeniť rebríček hodnôt aj plány do budúcnosti, naviac získa dôležitý sociálny kapitál: nové kontakty, partnerstvá a kopec užitočných zručností. Spolu s ním rastie tiež hosťujúca, prijímajúca organizácia, ale aj tá domovská, vysielajúca.

V prípade novej európskej dobrovoľníckej iniciatívy „EU Aid Volunteers“, ktorej súčasťou je aj ADRA Slovensko vďaka projektu HVM (Humanitarian Volunteering Management), sa dokonca vyslaný dobrovoľník či dobrovoľníčka stáva takzvaným „EU ambasádorom“. Je to veľká pocta, zároveň aj výzva. V krajine svojho nového pôsobenia by mal byť pozitívnym príkladom hodnôt, aké vyznáva Európska únia. Práve EÚ financuje prípravu, certifikáciu organizácií a vysielanie európskych humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do post-konfliktných krajín. Je to predsa len najväčší darca v rámci humanitárnej a rozvojovej pomoci, a jej vysokým predstaviteľom, rovnako ako aj jej obyvateľstvu by nemalo byť jedno, čo sa deje v regiónoch, ktoré sú postihnuté prírodnými katastrofami alebo spoločenskými konfliktmi. A že ich bude vplyvom negatívnych dôsledkov zmeny klímy iba pribúdať, už dávno tušíme. Takže musíme byť pripravení a odhodlaní – efektívne pomáhať ľuďom v núdzi.

 

Účinne pomáhať obetiam humanitárnych kríz

Práve v krajinách s najnižšími príjmami pribúdajú každoročne milióny obetí v dôsledku katastrof, ktoré ich pripravili o blízkych, zdravie, strechu nad hlavou, potravu a živobytie. Pomáhať riešiť ich situáciu budú aj juniorskí a seniorskí, teda expertní dobrovoľníci a dobrovoľníčky pod záštitou “EU Aid volunteers” iniciatívy. Jednou z vysielajúcich organizácií je práve slovenská organizácia ADRA. Okrem nej sú v konzorciu desiatich organizácií v rámci projektu HVM ešte dve vysielajúce organizácie, ostatok budú prijímajúce, teda hosťujúce mimovládky. Vyškolení a vyslaní dobrovoľníci a dobrovoľníčky z EÚ budú v krízových regiónoch pôsobiť napríklad v oblasti psycho-sociálnej či zdravotníckej podpory obetí prírodných a spoločenských katastrof, ďalej v oblasti projektového manažmentu konkrétnych humanitárnych organizácií, komunikácie so stakeholdermi, budovania mieru a znižovania rizík opakovania katastrof, vzdelávania a prevencie pred spomínanými negatívnymi dosahmi zmeny klímy atď.

V zahraničí je už bežnou praxou, že zamestnávatelia si podľa životopisov a počas pohovorov vyberajú spomedzi uchádzačov a uchádzačiek na konkrétnu pozíciu práve tých, ktorí sa venovali a venujú dobrovoľníctvu. Želaným stavom je, aby sa títo ľudia po návrate zo svojej „misie“ nezamestnali hneď v komerčnom sektore, ale aby zotrvali v nejakej mimovládke, ktorá realizuje humanitárne projekty, alebo v inštitúcii, ktorá financuje a rozhoduje o riešení humanitárnych kríz vo svete. Týmto si teda humanitárne a rozvojové organizácie, ako naša ADRA, budujú vlastné interné kapacity.

Dôležité je však odovzdávať skúsenosti a vedomosti tiež ďalším partnerským organizáciám, ktoré sa realizujú v oblasti humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce a globálneho dobrovoľníctva. Na Slovensku je ich niečo cez tri desiatky. Práve budovanie kapacít u vysielajúcich aj prijímajúcich organizácií v oblasti manažmentu humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok bolo jedným z cieľov dvojročného projektu HVM. Pred pár týždňami ADRA zavŕšila jeho ďalšiu časť – získaním certifikátu od Európskej komisie na vysielanie humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cez iniciatívu EU Aid Volunteers ako bezpečná a kvalitná vysielajúca mimovládka.

 

Dbať na kroky pred vyslaním na dobrovoľnícky pobyt

Kvalitná vysielajúca organizácia by mala mať v rámci efektívnej realizácie dobrovoľníckeho programu na zreteli nasledujúce kroky: Mať dôvod a stratégiu pre vysielanie dobrovoľníkov; Aktívne komunikovať s hosťujúcou/prijímajúcou organizáciou v mapovaní ich potrieb a požiadaviek na dobrovoľníka; Zostaviť vopred opis „práce“ s požadovanými vlastnosťami kandidátov na pozíciu a rozvíjať náplň dobrovoľníckej činnosti (vedieť ju prispôsobiť počas pobytu); Viesť získavanie dobrovoľníkov cez nábor, skríning potenciálnych kandidátov až po osobné a osobnostné pohovory; Po prijatí zabezpečiť orientáciu v organizácii, ako aj komplexný niekoľkotýždňový predvýjazdový tréning. Napríklad ADRA to robí prostredníctvom osobnej dvojmesačnej stáže priamo v našej kancelárii pred samotným vycestovaním na pobyt.

Ďalej je treba mať pripravenú potrebnú dokumentáciu: metódy monitoringu i evaluácie pobytu, ďalej komunikačný plán, ale najmä bezpečnostný manuál a akčný plán v prípade nebezpečenstva, bezpečnostného rizika a ohrozenia bezpečia dobrovoľníka; Sprostredkovať supervíziu a podporu dobrovoľníkom v podobe mentoringu; Zaujímať sa o napĺňanie aktivít a riešiť prípadné situácie, konflikty; Počas pobytu, aj po návrate: snažiť sa udržať si spoluprácu s dobrovoľníkom; Analyzovať pobyt, konkrétne aktivity dobrovoľníka a objektívne hodnotiť dobrovoľníka; Dávať, ale i získavať spätnú väzbu (nepodceniť monitoring a evaluáciu dobrovoľníckej činnosti); Netreba zabudnúť na prejavenie uznania za snahu či úspechy.

Všetky tieto kroky sme sa snažili odprezentovať partnerským organizáciám v rámci konzorcia mimovládok k projektu HVM. Zároveň sme nielen prednášali a zdieľali príklady z našej dobrovoľníckej praxe, ale veľa sme na tréningoch počúvali, diskutovali, tvorili školiace materiály a učili sa. Svoje doterajšie stratégie, akčné plány a dokumentáciu sme prispôsobovali novým skúsenostiam a trendom v oblasti manažmentu dobrovoľníctva. Vytvorili sme nové vzdelávacie moduly, ktoré partnerské organizácie využijú na interné vzdelávanie zamestnancov a zamestnankýň, ale aj pri školení budúcich humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

 

Zabezpečiť predvýjazdové vzdelávanie

Počas existencie HVM projektu sme veľa diskutovali o metódach vzdelávania. Pre jeho úspešnosť je dôležité vybrať správnu formu. Vzdelávanie môže prebiehať na pracovisku, na konkrétnom pracovnom 
mieste v podobe inštruktáže, koučingu, mentoringu, konzultácií, asistovania či poverovania nejakou úlohou. No veľmi účinné sú metódy, používané mimo pracoviska, ako demonštrovanie konkrétnej úlohy, prípadové štúdie, workshopy, brainstorming, simulácia nejakej udalosti alebo prehrávanie rôznych rolí. Keďže ide o permanentný proces, slúži často aj ako prevencia pred rutinou či vyhorením – mení sa totiž pracovné správanie, úrovne vedomostí, zručností a motivácia ľudí k aktivite i kreativite. Netreba zabúdať, že ide o vzdelávanie dospelých a dvojstrannú komunikáciu. Počas tvorby vzdelávacích modulov v rámci HVM projektu sme preto často pracovali s prípadovými štúdiami, príbehmi z praxe, brainstormingom v skupinkách, rotáciou aj výmenou úloh v tíme, a tiež simuláciami možných situácií (nielen v prípade bezpečnosti). Budú mať svoje miesto aj v predvýjazdovej príprave pre samotných vysielaných „EU Aid volunteers“.

Jednotná predvýjazdová príprava humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok zastáva významné miesto v manažmente dobrovoľníctva. Je totiž dôležité, aby vyslaní mladí ľudia získali potrebné informácie pred samotným pobytom. Potrebné vedomosti i zručnosti potom využijú v teréne. Ide napríklad o komplexný informačný balík, týkajúci sa princípov a priorít humanitárnej pomoci, medzinárodného humanitárneho práva; ďalej základný vhľad do fungovania Európskej únie, jej inštitúcií a jej aktivít i intervencií vo svete; manažovanie osobnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (plus psychologickej prvej pomoci pri náznakoch stresu alebo vyhorenia). Pre junior aj senior dobrovoľníkov a dobrovoľníčky sú tiež pripravené vzdelávacie moduly na tému projektového manažmentu s ohľadom na ich expertízu a úroveň skúseností, keďže nie všetci vedia, ako funguje cyklus takého projektu v rámci humanitárnej misie.

 

Dôležitá medzikultúrna citlivosť a etická komunikácia

Pri vzdelávaní interného osadenstva organizácie, ako aj budúcich dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je dôležitý školiaci modul medzikultúrnej citlivosti (s ohľadom na rod, ved, sociálny status) a potrebných kompetencií v kultúrne odlišnom prostredí hosťovskej rozvojovej krajiny. ADRA striktne tieto pravidlá dodržiava, aby sa vyvarovala nedorozumeniam v teréne pri komunikácii s lokálnymi ľuďmi – partnermi či prijímateľmi pomoci. Ani sa nám to nechce ani veriť, ale nevhodným oblečením či nesprávnym pozdravom v etnicky či nábožensky odlišnej komunite ľudí možno naozaj naštrbiť dlhé roky budované partnerstvo a realizáciu celého projektu.

Tiež v ADRA kladieme dôraz na kvalitnú vonkajšiu komunikáciu s donormi, partnermi projektu, prijímateľmi pomoci, ale aj s médiami a širokou verejnosťou. Zodpovedné informovanie s použitím etických princípov zobrazovania humanitárnej a rozvojovej problematiky v médiách prízvukujeme počas celého dobrovoľníckeho cyklu. To v praxi znamená rešpektovanie dôstojnosti miestnych ľudí a nevyužívanie marketingu chudoby (známeho tiež pod označením „poverty porn“) na prezentovanie zážitkov z krajín Globálneho Juhu. Citovo vydierajúcich fotografií sporo odetých a vyhladovaných detí už bolo uverejnených dosť.

  

Zabezpečiť supervíziu, venovať sa spätnej väzbe

Aj napriek tomu, že humanitárni dobrovoľníci a dobrovoľníčky nebudú oficiálne na výplatnej listine vysielajúcej organizácie, majú istú zodpovednosť – je preto dôležité nezabúdať na potrebnú supervíziu a podporu zo strany vysielajúcej aj prijímajúcej organizácie. Spätná väzba musí byť založená na faktoch, získaných z analýzy zadanej „práce“, pozorovania dobrovoľníckej aktivity, kontroly časového harmonogramu a monitorovacích reportov, z hodnotiaceho dotazníka či osobného/online rozhovoru. Konštruktívne pripomienky supervízora môžu napomôcť k osobnostnému aj profesionálnemu rastu dobrovoľníka a lepšiemu výkonu v hosťovskej organizácii. Dobrovoľnícka činnosť predsa len odráža aktivity organizácie ako celku. Preto je dôležité, aby si supervízor alebo koordinátor dobrovoľníkov ako mentor udržiaval prehľad o tom, čo a ako ľudia, vyslaní v ich mene do komunít v rozvojovom svete, robia. A tiež, ako svoj dobrovoľnícky pobyt opisujú na blogoch a obrázkami dokumentujú na sociálnych sieťach.

Cieľom projektu HVM bolo posilnenie zúčastnených organizácií v oblasti: bezpečnosti v rámci humanitárnej pomoci, a to ako pre organizáciu, tak aj pre dobrovoľníka či dobrovoľníčku. Dôležité je tiež nadobudnúť prax v robení analýzy potrieb a logistiky s cieľom zabezpečiť splnenie humanitárnej misie dobrovoľníka alebo dobrovoľníčky. Samotný manažment dobrovoľníctva spočíva aj v zabezpečení trvalého vplyvu na riadenie humanitárneho dobrovoľníctva prostredníctvom on-line platformy, ako aj v motivovaní ďalších organizácií k týmto krokom. Veríme, že sa to podarilo.

Partnerská organizácia ADICE (líder projektu HVM) vytvorila trojicu edukatívnych videí, vďaka ktorým sa budú vysielajúce i prijímajúce organizácie, ale i samotní humanitárni dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ako aj lokálna komunita lepšie orientovať v princípoch dobrovoľníctva v krajinách Globálneho Juhu. Prídu si na svoje najmä tí, čo neradi čítajú dlhé teoretické state, a radšej sa pozerajú na animované obrázky. Prvé video sa týka zabezpečenia kvalitného manažmentu dobrovoľníkov ako celku, druhé video sa týka výberu vhodných kandidátov či kandidátok na svoj pobyt v nízkopríjmovej krajine. Tretie video sa týkalo priamo bezpečnosti (a riešenia možných rizík) vyslaných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v teréne, keďže tá je pre nás veľmi dôležitá. Videá si možno pozrieť na YouTube kanále našej organizácie ADRA Slovensko.

Text: Boba Markovič Baluchová, Foto: ADRA tím, projekt HVM

Poznámka: Projekt HVM (Humanitarian Volunteering Management) sa realizuje vďaka finančnej podpore Európskej Únie v rámci „EU Aid Voluneers“ dobrovoľníckej iniciatívy.

Článok bol pôvodne publikovaný v časopise Advent 10/2018.