Je náročné počúvať príbehy obetí násilia, ktoré nás kontaktujú. No inak to nejde.

Počet hlásených prípadov domáceho a sexuálneho násilia vzrástol za posledné roky o 80 %. Počet obetí, ktoré vyhľadali pomoc, vzrástol z 20 % na 54 %. Počet zabitých obetí domáceho násilia narástol pred pár mesiacmi na trinásť. Aj tieto štatistiky ozrejmujú, prečo je práca Krízového intervenčného tímu dôležitá, a prečo sa ku KIT-u pridávajú aj mladí ľudia ako stážisti a stážistky.

 

Všetky dôležité čísla a alarmujúce štatistiky, týkajúce sa domáceho násilia a sexuálneho zneužívania možno nájsť na stránke Krízového intervenčného tímu (KIT) združenia ADRA Slovensko. Pričom sa stale málo hovorí o tom, že obeťami nie sú iba ženy. Podľa štatistík EÚ je týraných 10 % mužov, na Slovensku je to 30 % mužov.

 

Stav v rodinách 21. storočia

Hovoriť o domácom násilí, či už fyzickom, sexuálnom alebo psychickom je dôležité. Jednak pre spoločnosť, aby sme ako jej tvorcovia a tvorkyne vedeli, ako vyzerá reálna situácia, a s akými problémami sa aj v 21. storočí ženy a muži ešte stále stretávajú v partnerských a manželských vzťahoch. A uvedomiť si, v akom prostredí niektoré deti musia vyrastať. A k čomu ich takéto prostredie vedie, vychováva…

Zároveň tým upozorňujeme aj na to, že pred akoukoľvek formou násilia či zneužívania si nemáme zakrývať oči alebo sa iba spoliehať na to, že pomoc poskytne niekto za nás. Nejaká mimovládka alebo nejaká štátna inštitúcia. Hovoríme o reálnych obetiach takéhoto typu násilia, niekedy až s fatálnymi následkami. Domáce násilie a rodovo podmienené násilie sa deje za dverami mnohých (nielen) slovenských rodín a partnerstiev, a možno aj v príbytkoch vašich susedov, známych, rodinných príbuzných. A netreba zabúdať, že obeťami sa ľahko môžeme stať aj my.

 

Spôsob nazerania na obete násilia

KIT poskytuje pomoc práve v tejto oblasti, a to nielen ženám a deťom, ale aj mužom. Pokladáme za potrebné pozerať sa na problematiku domáceho násilia nie len pohľadom ženy ako obete, ale cez optiku rodovo nezaujatú. Teda aj z pozície muža ako obete. Číslo 30 % týraných mužov v SR hovorí za samo seba.

Spolu tvoríme odborné centrum komplexnej pomoci na Slovensku, ktoré je pre obete bezplatné a zahŕňa právnu a/alebo psychologickú pomoc aj podporu. Plus intervenciu priamo v teréne. Podkladáme za dôležité byť súčasťou aj krízových situácií, v ktorých sa obeť nachádza – byť jej psychickou podporou a zároveň takto predchádzať nesprávnemu zaobchádzaniu počas styku s políciou. Zároveň je našou snahou aj spolupráca s krízovými centrami a podpornými komunitami po celom Slovenku v snahe zabezpečiť potrebnú starostlivosť primárne obetiam v Bratislavskom kraji.

 

Aktívne participovať na znížení početnosti prípadov násilia

Sama som sa ako študentka tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Sociálna a pracovná psychológia na Univerzite Komenského stala súčasťou tímu – ako stážistka minulú jeseň. Osobne totiž pokladám za nevyhnutné nahlas hovoriť o problematike domáceho násilia a sexuálneho zneužívania žien aj mužov v našej spoločnosti. A nielen hovoriť, ale aj aktívne konať a poskytovať pomoc tam, kde je nevyhnutná. Pretože mnohí tento typ násilia odmietajú vidieť a pokladajú ho za výmysel obetí, ktorí sa v takýchto deštruktívnych životných situáciách nachádzajú. Takýmto prístupom, ľahostajným zaobchádzaním a nevšímavosťou však ohrozujeme nielen priamo tieto obete a ich rodiny (v ktorých najčastejšie trpia práve deti), ale aj ich okolie, pracovné prostredie, osobný rozvoj a pohodu, no a hlavne základné ľudské práva.

Považujem za povinnosť nás všetkých aktívne participovať na tom, aby sa výrazne znížila početnosť prípadov násilných vzťahov na Slovensku. Každý a každá z nás k tomu môže a dokáže prispieť. Začať možno stážovaním v KIT-e, účasťou na tematických diskusiách, zdieľaním osvetových článkov na sociálnych sieťach… A treba správne zasiahnuť, ak sa v našej blízkosti deje niečo podobné, plus chrániť samých seba pred tým, aby sme sa stali obeťami takéhoto typu násilia.

Je náročné sledovať a počúvať príbehy obetí a ich rodín, ktoré sa na nás v KIT-e denne obracajú alebo nás priamo navštevujú. Poznať detaily toho, čím všetkým si museli prejsť alebo stále prechádzajú, kým našli odvahu ozvať sa a hovoriť o svojom probléme nahlas… KIT je tu práve preto, aby obete vypočul a účinne im pomohol. Dôležité je spraviť prvý krok a ozvať sa. Chcem posmeliť všetkých ľudí (ženy, mužov ale i deti ako obete domáceho násilia a sexuálneho zneužívania), aby viac neboli ticho a aby aktívne hľadali pomoc. Sme tu pre nich – ochotné pomôcť, podporiť, poradiť.

 

Text: Nikoleta Kuglerová (stážistka v KIT-e a doktorandka na FSEV UK), Foto: UN Women