KIT re)prezentuje na vzdelávacích podujatiach

Medzi oblasti, ktoré Krízový intervenčný tím (KIT) zastrešuje, patrí: krízová intervencia; sociálna rehabilitácia a adaptácia; advokácia; a prevencia. Všetky tieto aktivity, ako aj opis inovatívneho prístupu pomoci obetiam domáceho a sexuálneho násilia, boli v decembri širokej verejnosti odprezentované na vzdelávacích podujatiach.

 

Okrem komplexnej intervencie v teréne a pomoci obetiam domáceho a sexuálneho násilia sa členky zúčastňujú rôznych konferencií, seminárov a prednášok, aby z odborného multidisciplinárneho prostredia načerpali čo najviac nových podnetov, vedomostí a kontaktov pre svoju prácu. Venujú sa tiež verejným prezentáciám aktivít KIT-u širokej verejnosti. Pretože práve osveta, spojená s prevenciou, je dôležitá.

 

O (zdravých) vzťahoch a násilí

Dňa 8. decembra členky KIT tímu (právnička Daniela Borzová a psychologička Lucia Klimáčková) odprezentovali svoju prácu ľuďom v rámci podujatia „Sobota s ADROU“. Dámy prítomným vysvetlili dôvody, prečo vlastne tento KIT tím vznikol – vychádzajúc zo skutkového stavu v oblasti domáceho a sexuálneho násilia, ako aj alarmujúcich štatistík v tejto problematike na Slovensku. Poukazovali na počet obetí, zažívajúcich násilie na jednej strane, a na druhej strane i na absenciu pomoci – v podobe nízkeho počtu zariadení (krízových centier), ktoré by týraným osobám dokázali účinne pomôcť. Zdôraznili inovatívne a konkrétne formy pomoci KIT-u, ktorý zastrešuje práve ADRA Slovensko.

Členky KIT tímu apelovali na prítomných, aby venovali pozornosť potenciálnym obetiam z ich okolia, ktoré možno zažívajú zneužívanie, no boja sa o svojom trápení hovoriť. Vysvetľovali, ako obeť počúvať a ako jej podať pomocnú ruku, kam ju ďalej nasmerovať. V rámci tohto dňa na tému (zdravých) vzťahov a násilia v partnerských zväzkoch bola vyhlásená i zbierka na podporu fungovania KIT-u v zbore CASD na Cablkovej 3 v Bratislave i ďalších zboroch po celej SR. Rovnaký typ podujatia sa uskutoční aj v roku 2019: dňa 2. februára v zbore CASD na Ferienčíkovej 5 v Bratislave a dňa 9. marca v zbore CASD v Banskej Bystrici.

Členky tímu touto cestou ďakujú každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel na činnosť KIT-u, čím zároveň pomohol aj samotným obetiam násilia. Tie si samy nedokážu pomôcť, no i ony majú právo na dôstojný život. Môžeme im v budovaní nového dôstojného života podať takto pomocnú ruku.

 

Téma násilia rezonuje aj medzi vysokoškolákmi

Dňa 11. decembra sa právnička KIT-u, Danka Borzová, zúčastnila s prezentáciou činnosti jej tímu, resp. s workshopom i na „FSEV feste“ na pôde najmladšej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na Fakulte sociálnych a ekonomických vied v rámci stánku ADRA SLOVENSKO hovorila prítomným mladým ľuďom o tom, prečo KIT vôbec existuje a ako účinne pomáha obetiam násilia v teréne.

Práve z tejto fakulty máme v kancelárii ADRA niekoľko stážistov ročne, takže nie je divu, že o problematiku bol i tentoraz veľký záujem. Danka odpovedala študentom na ich zvedavé otázky, zamerané na logistiku pomoci a konkrétne formy intervencie. Tiež ich zaujímalo, či sú (a v akých počtoch v SR) týraní aj muži, a aká je práca s mužmi ako obeťami. Jedna z jarných diskusií o varovných signáloch násilných vzťahov sa odohrá i v roku 2019 na pôde FSEV UK. Osvetové podujatia KIT-u sa realizujú s podporou MV SR v rámci programu Prevencia kriminality 2018.

Študenti FSEV UK prejavili záujem i o dobrovoľnícku činnosť v KIT-e. To nás uisťuje v tom, že mladých ľudí daná problematika vážne zaujíma a chcú o nej hovoriť nahlas, vzdelávať sa. Práve takýmto spôsobom – diskusiami a vzdelávacími aktivitami funguje účinne prevencia. Pretože iba ak budeme vedieť násilie správne identifikovať, dokážeme mu nielen predchádzať, ale aj s ním efektívne bojovať.