Pomoc obetiam domáceho násilia a sexuálneho zneužívania na Slovensku 

Prežívate vy alebo niekto vo vašom okolí násilie? Kontaktujte náš Krízový intervenčný tím (KIT) tím e-mailom na kit@adra.sk alebo na krízovom čísle 0908 798 997. Sme pripravené vám pomôcť alebo poradiť (či skonzultovať konkrétne prípady, ak pracujete v tejto oblasti).

>>Prečítajte si skutočný príbeh Zuzany<<

>>Prečítajte si skutočný príbeh Dominiky<<

>>Prečítajte si tiež: V čom nás utvrdzujú skutočné príbehy obetí<<

>>Rozpoznajte príznaky včas a konajte<<

 

V rámci nášho projektu bezplatnej právnej pomoci sme identifikovali potrebu hovoriť nahlas o násilí a pomáhať obetiam domáceho násilia a sexuálneho zneužívania na Slovensku. Aktuálne poskytujeme komplexné právne a psycho-sociálne služby trom desiatkam osôb s cieľom pomôcť im začať žiť nový dôstojný život. Vytvorili sme preto projekt Krízového intervenčného tímu (KIT).

 

ADRA KIT (Krízový intervenčný tím)

je komplexné odborné centrum psycho-sociálnej a právnej pomoci na Slovensku,

ktoré bude zastrešovať všetky potrebné oblasti:

1. Prevencia

(vzdelávanie a osveta o problematike násilia cez prednášky, školenia, konferencie, diskusie a workshopy pre laickú aj odbornú verejnosť)

2. Krízová intervencia

(formou poradne, krízovej telefonickej linky a výjazdov do terénu za obeťami)

3. Sociálna rehabilitácia a adaptácia

(opätovné zaradenie obetí násilia do spoločnosti, tiež pracovné zaradenie, získanie zručností, budovanie sebaúcty a sebadôvery, psychoterapia a organizovanie stretnutí obetí na výmenu dobrých skúseností)

4. Advokácia

(presadzovanie záujmov obetí a ochrana ich práv, presadzovanie legislatívnych zmien. Tiež poukazujeme na príčiny sekundárnej viktimizácie žien, spočívajúcej v nepochopení prežívania násilia ženou, jej konania a správania zo strany polície)

 

 

 

Prečo sme sa v ADRE pustili do budovania KIT-u?

Podľa údajov Európskej komisie sa v krajinách EÚ stáva každá tretia žena obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia po dovŕšení veku 15 rokov, viac ako polovica žien zažila sexuálne obťažovanie a jedna z 20 žien bola znásilnená. Počet hlásených prípadov domáceho a sexuálneho násilia vzrástol za posledné roky o 80 %. Počet obetí, ktoré vyhľadali pomoc, vzrástol z 20 % na 54 %. Počet zabitých obetí domáceho násilia narástol v roku 2018 na 13. Pričom obeťami nie sú iba ženy. Podľa štatistík EÚ je týraných 10 % mužov, na Slovensku je to 30 % mužov.

Na Slovensku počet známych obetí násilia každoročne stúpa, no počet organizácií poskytujúcich pomoc, je nedostatočný. Aktuálne podľa údajov z NAP (Národný akčný plán) chýba na Slovensku až 41 zariadení, ktoré by poskytovali potrebné služby pre obete násilia. Rovnako nedostatočný je aj počet poradní pre blízke okolie obetí a chýba terénna krízová intervencia. Okolie a niektorí príslušníci, príslušníčky polície majú častokrát sklony minimalizovať či bagatelizovať konanie násilníka a obeti neveriť. (Vierohodnosť obete je znížená aj jej hystericky pôsobiacim správaním, ktoré spôsobuje strach z násilia a obavy, že jej nikto neuverí, nakoľko vystupovanie násilníka je diplomatické a pokojné.

V ADRA Slovensko sme sa rozhodli reagovať na tieto rastúce potreby a vytvorili sme odborný tím – Krízový intervenčný tím (KIT), v ktorom na prípadoch súčasne spolupracujú: právnička, psychologička a sociálna pracovníčka. Tento tím poskytuje komplexnú pomoc a podporu nielen ambulantnou a dištančnou formou (na krízovej linke), ale aj formou terénnou. Spolupracujeme s políciou, ktorú považujeme za dôležitú súčasť pri pomoci obetiam násilia, hoci nemá vždy dostatok priestoru a zákonných kompetencií na prácu s obeťou. Spolupracujeme tiež s už existujúcimi organizáciami a sme otvorení vzájomne si vymieňať skúsenosti a spoločne zlepšovať situáciu na Slovensku v tejto oblasti aj s ďalšími subjektami.

Naším hlavným cieľom je pomôcť obeti, ktorá zažila/zažíva domáce či sexuálne násilie bez ohľadu na jej pohlavie, rod, vek a etnickú príslušnosť, rovnako ako aj jej sociálnemu okoliu (deti, blízki, známi, priatelia).

 

 

 

ADRA KIT má zmysel

ADRA KIT je jedinečný v tom, že je mobilný – teda je pripravený dostaviť sa k obeti násilia kamkoľvek a kedykoľvek (zatiaľ v rámci Bratislavského kraja). Je určený nielen pre ženyale aj pre mužov a pomáha riešiť domáce aj sexuálne násilie či obťažovanie vychádzajúc z individuálnych potrieb obetí. Podporuje a posilňuje obete v procese vymanenia sa z násilného vzťahu a zabezpečuje následnú sociálnu rehabilitáciu či právne poradenstvo a zastupovanie obetí v civilnom, trestnom či inom konaní. Pre účely trestného konania poskytuje dôverníka, splnomocnenca poškodeného, odborného konzultanta aj psychológa pri výsluchu. 

V prípade potreby ADRA KIT pomáha pri zabezpečovaní transportuubytovania, právneho zastúpenia advokátom, vyhľadaní znalca, či sprostredkovaní mediátora.

Sme presvedčené, že s obeťami násilia je nevyhnutné pracovať od začiatku až do konca – kým sa postavia na vlastné nohy a nadobudnú stratené sebavedomie a tiež je potrebné naučiť odbornú verejnosť rozumieť prežívaniu obetí domáceho a sexuálneho násilia, chápať jej konanie a správanie. 

Prežívate násilie?

Diskusie pre širokú i odbornú verejnosť a obete násilia

Veríme, že odborné diskusie pomáhajú nájsť obetiam násilia odpovede na ich otázky, východisko z ich situácie a dávajú im nádej na lepší život. Širokej verejnosti pomáhajú pochopiť obete násilia a podať im pomocnú ruku. A odborníkom či odborníčkam, ktoré pracujú s obeťami násilia, prinášame možnosť overiť si svoje postupy či získať konzultáciu v konkrétnych prípadoch alebo vymeniť si svoje skúsenosti navzájom.

 

Harmonogram diskusií:

Rok 2019: 18. apríla po projekcii filmu o 18,00 hod. v ArtKine za Zrkadlom v Bratislave

Rok 2019: 27. marca o 18,00 hod. v Fotogalérii Trafačka v Nitre

Rok 2019: 12. marca o 8,45 hod.na FSEV UK v Bratislave

Rok 2019: 9. marca o 11,00 hod. v CASD zbore v Banskej Bystrici

Rok 2019: 2. februára o 11,00 hod. v CASD zbore na Ferienčíkovej 5 v Bratislave

Rok 2019: 16. januára o 18,00 hod. v KC UNIK v Bratislave

Rok 2018: 11. decembra o 17,00 hod. na pôde FSEV UK v rámci FSEV Festu

Rok 2018: 8. decembra o 11,00 hod. vo CASD zbore na Cablkovej 3 v Bratislave

Rok 2018: 26. apríla 2018 o 18,00 hod. v KC Fončorda v Banskej Bystrici

Rok 2017: 23. novembra 2017 o 18,00 hod. v KC UNIK v Bratislave

Rok 2017: prvé diskusie KIT-u o násilí na Slovensku (viac o ich potrebe tu)

Ukážky z priebehov diskusií možno nájsť v podobe fotoalbumu tu.

 

U našich susedov vznikli v produkcii Českej televízie dva dôležité dokumenty, ktoré vám ozrejmia, ako vyzerá domáce násilie, páchané na ženách (Z lásky nenávist), prerozprávané cez príbehy pätice žien. Výnimočný, a v našom regióne azda prvý, je ale dokumentárny pohľad na to, ako vyzerá násilie, páchané na mužoch (Z lásky nenávist 2), prerozprávané cez príbehy štyroch mužov. Obe témy sú, ako v ČR, tak aj v SR, stále tabuizované. O násilí však nemožno ďalej mlčať.

Preto i my pracujeme na krátkom publicistickom videu, aby sme tak pomohli verejnosti pochopiť problematiku násilia a povzbudili obete násilia ozvať sa nám.

Mgr. Daniela Borzová

Právnička, 7 rokov vyšetrovateľka PZ násilná kriminalita, špecializácia domáce násilie, výsluchy maloletých, doktorandské štúdium v oblasti trestného práva, publikačná činnosť v oblasti domáceho násilia, taktiky vyšetrovania vrátane detí, absolvované odborné vzdelávania v problematike domáceho násilia a násilia páchaného na ženách, pôsobila ako poradkyňa Národnej linky pre ženy, v súčasnosti spolupracuje s MVO pôsobiacich v problematike domáceho násilia vrátane priameho poskytovania právnych služieb pre BŽD, skončené UK v Bratislave, právo.

Mgr. Ivana Klimentová

Vyštudovala sociálnu prácu v Banskej Bystrici na Univerzite Matej Bela. Počas štúdia sa venovala marginalizovaným skupinám ako sú ľudia s postihnutím a deti s rôznymi druhmi hendikepu v rámci hipoterapie. Aktívne pôsobila v bansko-bystrickej scéne ako terénna sociálna pracovníčka v projekte V.I.S-Výmena ihiel a striekačiek v rámci prístupu Harm Reduction. Počas terénnej služby sa jej práca vyprofiloval na prácu so sex-workerkami a sex–workermi a dostala sa k ľudom, ktorí boli obchodovaní, kde sa stretla so všetkými formami násilia. Pôsobila ako vedúca poradne a krízová poradkyňa v poradni “ Žena v tiesni“, neskôr na Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie. V súčasnosti pôsobí ako sociálna pracovníčka a projektová manažérka v najväčšom bezpečnom ženskom dome na Slovensku. Akademicky pôsobí na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde sa venuje vo svojej dizertačnej práci systémom poskytovania sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie.

Mgr. Žofia Szapuová

Vyštudovala psychológiu, v diplomovej práci sa venovala téme „Psychologické charakteristiky páchateľov násilnej trestnej činnosti voči ženám v partnerskom vzťahu.“ Rodová rovnosť a násilie páchané na ženách je pre ňu dôležitá problematika od začiatku svojich štúdií. Zapájala sa do rôznych projektov, kde mohla svoje znalosti rozšíriť a prehĺbiť, venovala sa aj výskumu a tvorbe štúdií, ako napr. Osobitné skupiny ohrozených žien násilím – rómske ženy. Absolvovala mnohé kurzy a školenia, aby vedela poskytnúť ženám čo najšpecifickejšiu pomoc, takú ako naozaj potrebujú. Absolvovala kurzy ako Násilie páchané na ženách pre krízovú linku, Právne minimum v oblasti trestného práva a oblasti civilného, rodinného práva a sociálnoprávnej ochrany detí, Základy psychotraumatológie a základy krízovej intervencie. Praktické skúsenosti so ženami zažívajúcimi násilie nadobudla v Inštitúte pre výskum práce a rodiny ako poradkyňa na Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie a v Bezpečnom ženskom domove MyMamy, kde absolvovala pracovnú stáž.

Mgr. Lucia Klimáčková

Psychologička ADRA KIT-u, ktorá sa snaží vo svojich konzultáciách, počas verejných diskusií a v mediálnych výstupoch upozorňovať na varovné signály manipulácie vo vzťahoch a navrhovať riešenia vystúpenia zo začarovaného kruhu násilného vzťahu.

Mgr. Veronika Morháčová

Sociálna pracovníčka ADRA KIT-u, ktorá sa snaží vo svojich konzultáciách a počas verejných diskusií hovoriť o sociálnej podpore a pomoci obetiam násilia.

Pozrite si zoznam organizácií, ktoré sa venujú pomoci obetiam násilia

Ako môžeš pomôcť?

Môžeš prispieť finančne

Podpor našu prácu finančným darom alebo sa staň naším pravidelným darcom,
aby sme mohli poskytovať obetiam násilia komplexnú a dlhodobú pomoc, pretože taká je najviac účinná. Pomáhajme spolu!
 
Ďakujeme. Zisti viac tu: www.adra.sk/dostojnyzivot/

KIT v médiách

 • Obete domáceho násilia a psychické následky (Zdravie.sk, 2019)
 • Čo si so sebou nesie obeť domáceho násilia aj po odchode z násilného vzťahu (Prohuman, 2019)
 • Diskutovať o násilí v rodinách netreba iba vo filme, ale najmä naživo (Európske noviny, 2019)
 • Pri domácom násilí môže byť najväčšou zbraňou dieťa. O tejto téme sa ale stále nehovorí nahlas (Zoznam.sk, 2019)
 • Odborníčky upozorňujú: Dieťa môže byť pri domácom násilí najväčšou zbraňou (TASR, Teraz.sk, 2019)
 • Diskutovať o násilí v rodinách netreba iba vo filme, ale najmä naživo (KamDoMesta, 2019)
 • Odborníčky upozorňujú: Dieťa môže byť pri domácom násilí najväčšou zbraňou (Nový čas, 2019)
 • Ako odhaliť manipulátora (prednáška, diskusia v Nitre) (KamDoMesta, 2019)
 • Ako odhaliť manipulátora vo vzťahu sa dozviete v stredajšej diskusii v Trafačke (NitraDeň, 2019)
 • Porozumejte domácemu násiliu prostredníctvom skutočných príbehov obetí (Zdravie.sk, 2019)
 • Vzťah plný násilia: prečo je také ťažké z neho odísť? (Zdravie.sk, 2019)
 • Násilie na ženách nemožno tolerovať, no čo keď sú obeťami muži? (Zdravie.sk, 2019)
 • Je náročné počúvať príbehy obetí násilia. Ale je to treba (ADRA blog, 2019)
 • Skutočné príbehy obetí potvrdzujú, že Krízový intervenčný tím má zmysel (ProHuman, 2019)
 • Expertky KIT-u budú diskutovať o tom, ako odhaliť manipulátora vo vzťahu (ProHuman, 2019)
 • Odkaz kampane ‘16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách’ pre Slovensko (Zdravie.sk, 2018)
 • Ako odhaliť manipulátora vo vzťahu? (Ženský web, 2019)
 • Ako odhaliť manipulátora vo vzťahu – pozvánka (Kam do mesta, 2019)
 • Odborná diskusia: ako odhaliť manipulátora vo vzťahu? (Zdravie.sk, 2019)
 • Žijete v zneužívanom vzťahu? Rozpoznajte príznaky včas a konajte (Ženy v meste, 2018)
 • Vymožiteľnosť práva v prípade domáceho násilia. Aj toho za štyrmi stenami (Ženy v meste, 2018)
 • Prudký nárast obetí domáceho a sexuálneho násilia na Slovensku (Topky, 2018)
 • Krízový intervenčný tím hľadá šesť zodpovedných darcov, ktorí povedia násiliu NIE (Zdravie.sk, 2018)
 • O páchanom násilí (nielen na ženách) nemožno mlčať: vyhľadajte pomoc (Zdravie.sk, 2018)
 • Akých práv sa môžu obete domáceho násilia domáhať bezprostredne po útoku? (Zdravie.sk, 2018)
 • Domáce násilie? Hovorte o ňom nahlas! Radí psychologička (Ženskýweb, 2018)
 • Najprv to bola veľká láska, potom bitka. Zuzka ušla pred partnerom s dvoma malými deťmi (Ženy v meste, 2018)
 • Hrozné zistenie: VIDEO Prudký nárast obetí domáceho a sexuálneho násilia na Slovensku! (Topky.sk, 2018)
 • Odkaz kampane ‘16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách’ pre Slovensko (Zdravie.sk, 2018)
 • Policajná vyšetrovateľka odkrýva tabu: Randíte s násilníkom? (Aktuality.sk – Diva, 2017)
 • Istanbulský dohovor – áno či nie? (web ADRA, TS, 2018)

 

 

Partneri a donori projektu KIT

 

Spolupracujeme s organizáciou Brána do života a domovom pre obete domáceho týrania a ich deti – Esther.

Sme členom pracovnej skupiny BSK (Bratislavský samosprávny kraj).

V roku 2018 sme získali grant od Ministerstva vnútra SR v rámci Prevencie kriminality, za čo úprimne ďakujeme.

Aktuálne poskytujeme komplexnú psycho-sociálnu a právnu pomoc už takmer trom desiatkam obetí násilia (z toho traja sú muži). 

Hľadáme donorov – firmy alebo jednotlivcov, ktorí chcú darovať dôstojný život: www.adra.sk/dostojnyzivot/

Prvým podporovateľom ADRA KIT-u sa stal e-shop EnikiBeniki

Ďakujeme, má to zmysel.